Filozofická Fakulta

Magisterské navazující studium

Magisterský navazující studijní obor

Charakteristika studia

Navazující magisterské studium oboru Etnologie klade důraz zejména na rozšíření a teoretické prohloubení znalostí z obecné etnologie, etnologie areálů světa, evropské a české etnologie. Základními specializačními osami oboru jsou komplexně koncipované studijní předměty, které nabízejí posluchačům hlubší vhled do aktuálních teoretických otázek disciplíny, do teoretického studia etnicity a národnostních menšin. Další blok tvoří studijní předměty vztahující se k etnické a kulturní problematice areálů světa. Tento blok obsahuje jak předměty povinné, tak předměty povinně volitelné. Konečně třetí blok je zaměřen na evropskou a českou etnologii. Je ovšem nahlížený v širších teritoriálních komparativních souvislostech. I tento tematický okruh se skládá z předmětů povinných a povinně volitelných. Cílem navazujícího magisterského studia je poskytnout posluchači prohloubení teoretických východisek oboru a nejnovějších oborových metod a poznatků potřebných zejména pro studium kultury a etnické problematiky; systematicky podat obecně antropologické a etnologické informace o vývoji lidské kultury a její variabilitě a zároveň znalosti o vývoji české lidové kultury v evropském kontextu; rozšíření teoretických znalostí o konkrétních etnologických areálech světa a schopnosti odborně působit v různém kulturním a etnickém prostředí.

Profil absolventa

Studium vychází z nejmodernějších požadavků praxe, zejména kladením důrazu na samostatnost pracovníků a zároveň jejich schopnost pracovat v týmech a v těchto týmech přijímat nejrůznější role, řadovým členstvím počínaje a řídící funkcí konče. Důraz je kladen na maximální pracovní flexibilitu každého absolventa. Studentům je také v průběhu studia vštěpována potřeba neustálého vzdělávání a zdokonalování prostřednictvím celoživotního vzdělávání. V průběhu studia etnologie absolvent získá všestranné znalosti o kulturní a etnické variabilitě lidské společnosti, její materiální, sociální a duchovní kultuře v diachronní i synchronní rovině. Osvojí si teoreticko-metodologické znalosti společenských věd a nejnovější poznatky z vývoje disciplíny. Absolventi jsou vybaveni širokou škálou znalostí a dovedností. V první řadě se jedná o všeobecný přehled v rámci všech profilových předmětů, tedy pokročilou orientaci ve všech oblastech, které jsou spojeny s etnickou a kulturní problematikou. Na druhé straně pak s konkrétními projevy těchto jevů v určitých teritoriálních, historických a časových kontextech, včetně vývoje české lidové kultury od 19. století do současnosti, její materiální a duchovní složky. Absolventi získají zároveň dovednosti a zkušenosti z výzkumné odborné oborové práce. Jsou schopni zabývat se etnickou a kulturní problematikou v teoretické i aplikované rovině a jsou připraveni na další studium této problematiky v doktorské formě studia.

Uplatnění absolventa magisterského studia v praxi

Absolventi navazujícího studijního oboru etnologie mohou působit v celé řadě různorodých organizací v následující směrech: věda, kultura, média, veřejná správa, organizace občanské společnosti. Absolventi upřednostňující výzkumnou práci nacházejí uplatnění na akademických pracovištích nebo v kulturních institucích a muzeích. Zkušenosti v práci s respondenty a v různém kulturním a společenském prostředí vytvářejí dobré předpoklady v působení v médiích. Absolventi mohou pracovat také ve státní správě i samosprávě všech úrovní včetně diplomatických služeb, ministerstev a krajských úřadů. Své uplatnění také najdou v rámci různých nadací, spolků, vzdělávacích institucí, zájmových skupin, jejichž činnost se vztahuje k etnické nebo tradiční (lidové) kultuře. Zde najdou uplatnění jako analytici, projektoví manažeři, výzkumní administrativní pracovníci.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ /Mgr. navazujícího studia/

                        Ke studiu může být přijat uchazeč/čka, který/á úspěšně ukončil/la bakalářské studium nebo absolvoval studijní program podobného typu a kvality (týká s zahraničních uchazečů). Uchazeč může pocházet jak z ČR, tak ze zahraničí, podmínkou přijetí je pokročilá znalost českého jazyka. Uchazeč musí splnit podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s § 49., odst. 5 zákona č. 111. Uchazeč u přijímací zkoušky prokáže znalosti etnologie na úrovni bakalářského studia a orientaci v oboru s přihlédnutím k budoucí specializaci.

Doporučená literatura

Základními pomůckami jsou příručky používané v rámci výuky humanitních disciplín na středních školách. K doplnění a rozšíření výchozích vědomostí lze doporučit následující literaturu:
Okruh historie a zeměpisu

Atlas světa (se zvláštním zaměřením na geografii obyvatelstva).

Dějiny evropské civilizace I. a II. Praha: 1995.

Dějiny Evropy. Praha: 1995.

Dějiny evropské civilizace I. a II. Praha: 1995.

V. Hubinger, F. Honzák, J. Polišenský, Národy celého světa. Praha: 1985.

O. Kašpar, Stručný přehled dějin a kultury českých zemí a Slovenska. Pardubice: 1997.

O. a Z. Kašparovi, Stručné dějiny českých zemích a Slovenska. Praha: 1993.

J. a J. Kuklíkovi, Dějiny 20. století. Praha: 1995.

J. Marek (ed.), České a československé dějiny I., II. Praha: 1991.

J. Petráň, (ed.), Dějiny hmotné kultury I/1, 1/2, a II. Praha: 1985, 1995.

L. Šatava, Národnostní menšiny v Evropě: encyklopedická příručka. Praha: 1994.

Okruh etnologie

M. Augé, Antropologie současných světů. Praha: 1999.

R. Benedict, Kulturní vzorce. Praha: 1999.

S. Brouček a kol., Mýtus českého národa, aneb NVČ. Praha: 1996.

I. Budil, Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: 1999.

J. Copans, Základy antropologie a etnologie. Praha: 2001.

M. Eliade, Posvátné a profánní. Praha: 1994.

M. Eliade, Šamanismus a nejstarší techniky extáze. Praha: 1997.

J. A. Frazer, Zlatá ratolest. Praha: 1977.

A. Gellner, Národy a nacionalismus. Praha: 1993.

A. van Gennep, Přechodové rituály. Praha: 1996.

M. Hroch (ed.), Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: 2003.

M. Hroch, Národy nejsou dílem náhody. Praha: 2009.

V. Krupa, J. Genzor, Jazyky sveta v priestore a čase. Bratislava: 1996.

C. Lévi-Strauss, Smutné tropy, Praha 1996.

C. Lévi-Strauss, Myšlení přírodních národů. Praha: 1971.

C. Lévi-Strauss, Totemizmus. Bratislava: 1996

C. Lévi-Strauss, Strukturální antropologie, Praha: 2004.

L. Lévy-Bruhl, Myšlení primitivního člověka. Praha: 1999.

J. Pargač (ed.), Kulturní symboly a etnické vědomí. Praha: 1995.

J. Pargač – F. Vrhel, Střední Asie a Kazachstán: Historie, etnicita, jazyky. Praha: 2009.

J. Pokorný, Lingvistická antropologie: Jazyk, mysl a kultura. Praha: 2010.

K. Pomian, Evropa a její národy. Praha: 2001.

L. Pospíšil, Etnologie práva. Praha: 1998.

J. Skupnik, Antropologie příbuzenství: Příbuzenství, manželství a rodina v kulturně antropologické perspektivě. Praha: 2010.

Z. Salzmann, Jazyk, kultura a společnost. Praha: 1997.

L. Šatava, Jazyk a identita etnických menšin: Možnosti zachování a revitalizace. Praha: 2001.

M. Tomandl (ed.), Compendium Ethnologicum. Praha 2006.

M. Tomandl (ed.), Etnologie a kuriozity. Praha: 2006.

Č. Zíbrt, Seznam pověstí a zvyklostí VIII. věku. Praha: 1995.

Také se předpokládá se, že zájemce o studium etnologie bude mít základní přehled o významných oborových periodických publikacích: Studia Ethnologica Pragensia, Studia Ethnologica, Český lid: etnologický časopis, Ibero-Americana Pragensia, Národopisné aktuality, Národopisný věstník, Nový Orient, Umění a řemesla, American Anthropology, Current Anthropology, aj.

Aktuality

There are not any news