Filozofická Fakulta

Bakalářské studium

Bakalářský studijní obor

Charakteristika oboru 

Studium oboru etnologie vychází ze základního koncepčního pojetí, které ji chápe jako trojrozměrný celek, sestávající z prvku obecného, jenž implikuje teorii a areálovou deskripci, z prvku či složky české chápané v evropském rámci a nakonec z prvku folkloristického. Významným fenoménem, k němuž se studium vztahuje je fenomén etnicity.

Pojetí studia upřednostňuje obecně antropologická východiska a výraznější orientaci na mimoevropské oblasti, které jsou nutnou součástí vývoje moderní etnologie jako vědní disciplíny o lidské kultuře a etnicitě. Zároveň je zde vymezen určitý objem pro tradiční etnologii českých zemí a pro folkloristiku, jejichž kulturní význam je nezpochybnitelný.

Bakalářský stupeň obsahuje základní disciplíny antropologické či obecně etnologické (obecná antropologie, politická a ekonomická antropologie, teorie disciplíny) a vhled do areálové etnologie a přehledy tradiční (v etnologickém pojetí) materiální, duchovní a sociální kultury české, ovšem ve výrazně evropském, případně i obecnějším rámci.

 Důležitou složkou studia je příprava a realizace empirického terénního výzkumu, v němž má etnologie své specifikum.

Profil absolventa

 Absolvent ovládá teoretické a metodologické základy oboru, je vybaven etnologickými faktografickými znalostmi o obsahu kultury jako celku a jejich podstatných složek, na vybraných areálech se seznámí se studiem etnogenze a etnické problematiky a jejich společenských a historických souvislostech. Absolvent získá základní informace o kulturní variabilitě lidské společnosti v diachronní i synchronní rovině a metodách jejich výzkumu. Je schopen zabývat se etnickou a kulturní problematikou v aplikované rovině a využít metod terénního výzkumu v kontaktních profesích. Disponuje rovněž poznatky o vývoji české lidové kultury od 19. století do současnosti, její materiální a duchovní složkou, což mu umožňuje působit v kulturních institucích nebo v muzejní praxi. 

 

Uplatnění absolventa bakalářského studia v praxi

 Absolventi bakalářského studijního oboru etnologie se mohou uplatnit v celé řadě různorodých organizací v následující směrech: věda, kultura, média, veřejná správa, organizace občanské společnosti. Absolventi upřednostňující výzkumnou práci nacházejí uplatnění na akademických pracovištích nebo v kulturních institucích a muzeích. Zkušenosti v práci s respondenty a v různém kulturním a společenském prostředí vytvářejí dobré předpoklady v působení v médiích. Absolventi mohou pracovat také ve státní správě i samosprávě všech úrovní včetně diplomatických služeb, ministerstev a krajských úřadů. Své uplatnění také najdou v rámci různých nadací, spolků, vzdělávacích institucí, zájmových skupin, jejichž činnost se vztahuje k etnické nebo tradiční (lidové) kultuře. Zde najdou uplatnění jako analytici, projektoví manažeři, výzkumní administrativní pracovníci.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ /bc. studia/

Ke studiu může být přijat uchazeč/čka, který/á úspěšně ukončil/la středoškolské vzdělání ukončené maturitou (týká s zahraničních uchazečů). Uchazeč může pocházet jak z ČR, tak ze zahraničí, podmínkou přijetí je pokročilá znalost českého jazyka. Uchazeč musí splnit podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s § 49., odst. 5 zákona č. 111. Uchazeč u přijímací zkoušky prokáže základní znalosti historické a geografické znalosti na úrovni gymnázia a orientaci v oboru.

 

Doporučená literatura

Základními pomůckami jsou příručky používané v rámci výuky humanitních disciplín na středních školách. K doplnění a rozšíření výchozích vědomostí lze doporučit následující literaturu:


Okruh historie a zeměpisu

Atlas světa (se zvláštním zaměřením na geografii obyvatelstva).

Dějiny evropské civilizace I. a II. Praha: 1995.

Dějiny Evropy. Praha: 1995.

Dějiny evropské civilizace I. a II. Praha: 1995.

V. Hubinger, F. Honzák, J. Polišenský, Národy celého světa. Praha: 1985.

O. Kašpar, Stručný přehled dějin a kultury českých zemí a Slovenska. Pardubice: 1997.

O. a Z. Kašparovi, Stručné dějiny českých zemích a Slovenska. Praha: 1993.

J. a J. Kuklíkovi, Dějiny 20. století. Praha: 1995.

J. Marek (ed.), České a československé dějiny I., II. Praha: 1991.

J. Petráň, (ed.), Dějiny hmotné kultury I/1, 1/2, a II. Praha: 1985, 1995.

L. Šatava, Národnostní menšiny v Evropě: encyklopedická příručka. Praha: 1994.

Okruh etnologie

M. Augé, Antropologie současných světů. Praha: 1999.

R. Benedict, Kulturní vzorce. Praha: 1999.

S. Brouček a kol., Mýtus českého národa, aneb NVČ. Praha: 1996.

I. Budil, Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: 1999.

J. Copans, Základy antropologie a etnologie. Praha: 2001.

M. Eliade, Posvátné a profánní. Praha: 1994.

M. Eliade, Šamanismus a nejstarší techniky extáze. Praha: 1997.

J. A. Frazer, Zlatá ratolest. Praha: 1977.

A. Gellner, Národy a nacionalismus. Praha: 1993.

A. van Gennep, Přechodové rituály. Praha: 1996.

M. Hroch (ed.), Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: 2003.

M. Hroch, Národy nejsou dílem náhody. Praha: 2009.

V. Krupa, J. Genzor, Jazyky sveta v priestore a čase. Bratislava: 1996.

C. Lévi-Strauss, Smutné tropy, Praha 1996.

C. Lévi-Strauss, Myšlení přírodních národů. Praha: 1971.

C. Lévi-Strauss, Totemizmus. Bratislava: 1996

C. Lévi-Strauss, Strukturální antropologie, Praha: 2004.

L. Lévy-Bruhl, Myšlení primitivního člověka. Praha: 1999.

J. Pargač (ed.), Kulturní symboly a etnické vědomí. Praha: 1995.

J. Pargač – F. Vrhel, Střední Asie a Kazachstán: Historie, etnicita, jazyky. Praha: 2009.

J. Pokorný, Lingvistická antropologie: Jazyk, mysl a kultura. Praha: 2010.

K. Pomian, Evropa a její národy. Praha: 2001.

L. Pospíšil, Etnologie práva. Praha: 1998.

J. Skupnik, Antropologie příbuzenství: Příbuzenství, manželství a rodina v kulturně antropologické perspektivě. Praha: 2010.

Z. Salzmann, Jazyk, kultura a společnost. Praha: 1997.

L. Šatava, Jazyk a identita etnických menšin: Možnosti zachování a revitalizace. Praha: 2001.

M. Tomandl (ed.), Compendium Ethnologicum. Praha 2006.

M. Tomandl (ed.), Etnologie a kuriozity. Praha: 2006.

Č. Zíbrt, Seznam pověstí a zvyklostí VIII. věku. Praha: 1995.

Také se předpokládá se, že zájemce o studium etnologie bude mít základní přehled o významných oborových periodických publikacích: Studia Ethnologica Pragensia, Studia Ethnologica, Český lid: etnologický časopis, Ibero-Americana Pragensia, Národopisné aktuality, Národopisný věstník, Nový Orient, Umění a řemesla ad.

Aktuality

There are not any news