Filozofická Fakulta

Doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

PhDr. Václav Soukup, CSc.

 

Odborné zaměření

Václav Soukup se ve své pedagogické, vědecké a publikační práci orientuje na výzkum člověka a kultury z interdisciplinární perspektivy. Je autorem řady odborných článků, encyklopedických hesel, učebnic a vědeckých monografií věnovaných teorii kultury, kulturní antropologii, paleoantropologii a dějinám etnologického a antropologického myšlení. Autorsky a koncepčně se podílel na vzniku Velkého sociologického slovníku (1996), Antropologického slovníku (2009) a Malého etnologického slovníku (2011), pro které zpracoval klíčové pojmy a kategorie z oblasti kulturní antropologie, etnologie a fyzické antropologie. Od roku 1992 se jako člen výzkumného týmu katedry teorie kultury (dnes oddělení ústavu etnologie FF UK) podílí na dlouhodobých terénních empirických sociokulturních výzkumech českých měst (Český Krumlov, Blatná a Velké Meziříčí). Zvláštní pozornost zde věnuje výzkumu městských subkultur, etnických skupin a fungování kulturních institucí. Václav Soukup publikoval řadu vědeckých monografií věnovaných antropologické teorii kultury a dějinám antropologie. Mezi nejvýznamnější patří Sociální a kulturní antropologie (1993, 2000), Dějiny sociální a kulturní antropologie, (1994, 1996) a Přehled antropologických teorií kultury (2000). Své vědecké aspirace na zpracování původní české práce věnované biologické a sociokulturní antropologii završil vydáním encyklopedicky koncipované knihy Dějiny antropologie (2004), která byla oceněna Cenou rektora Univerzity Karlovy jako nejlepší publikace v oblasti společenských věd za rok 2004. V knize Antropologie: teorie člověka a kultury (2011) rozšířil svoji předchozí vědeckou monografii Přehled antropologických teorií kultury (2000) do podoby uceleného antropologického kompendia, seznamujícího s předmětem, metodami a základními oblastmi antropologického výzkumu člověka a kultury. Zvláštní pozornost zde věnoval jak systematice obecné antropologie, tak základním antropologickým a etnologickým paradigmatům. Výsledkem jeho vědecké spolupráce s českou teoretičkou kultury a umění Barborou Půtovou a francouzským prehistorikem Jeanem Clottesem je monografie Pravěké umění (2011). V roce 2015 publikoval rozsáhlou knihu věnovanou evoluci člověka a genezi lidské kultury Prehistorie rodu Homo. S Barborou Půtovou a americkým antropologem Josephem Nevadomskym zpracoval kulturně-historickou monografii Umění a kultura království Benin (2016). Za svůj dlouhodobý přínos k rozvoji antropologie obdržel v roce 2009 na Masarykově univerzitě v Brně prestižní Cenu Vojtěcha Suka.

 

Projekty a granty

Spoluřešitel grantů:

Funkce lokální kultury v inovaci životního stylu, Grant MŠMT ČR č. V062.

Sociokulturní potenciál a vzdělanost v procesu revitalizace lokální společnosti, Grant GA UK č. 309/1960.

Kulturní a sociální změny v lokální společnosti, Grant GA ČR č. 403/96/1451.

Globální a lokální kultura: Transformace městských komunit v kontextu evropských imigračních procesů, Výzkumný záměr FF UK č. 206004.

Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb, NAKI, DF12P01OVV036.

Koordinátor projektů:

Slovník antropologie, Encyklopedie antropologie, Auto-člověk. Život – věda – umění (ve spolupráci s Ústavem antropologie MU).

Výběrová bibliografie

Soukup, V. 1992. Americká kulturní antropologie I−II. Praha: Karolinum.

Soukup, V. 1994. Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha: Karolinum.

Soukup, V. 2000. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál.

Soukup, V., Vodáková, A., Vodáková, O. eds. 2000. Sociální a kulturní antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství.

Soukup, V. 2004. Dějiny antropologie: Encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie. Praha: Karolinum.

Soukup, V. 2010. Culturology: A New Synthesis (Science of Culture in Central Europe). In: Anthropolgia Integra 1(1), s. 29−37.

Soukup, V. 2010. Kyberantropologie. Anthropologia integra 1(2), s. 15–22.

Soukup, V. 2010. Orientalismus jako paradigma moci: Antropologická perspektiva. Anthropologia integra 2(1), s. 75−80.

Soukup V. 2011. Antropologie: teorie člověka a kultury. Praha: Portál, Praha.

Clottes J., Půtová B., Soukup V. 2011. Pravěké umění: evoluce člověka a kultury. Praha: AVS.

Soukup, V., Jančar, J., Krist, a kol. 2011. Malý etnologický slovník. Strážnice: Národní ústav kultury.

Koníčky a zájmy  

Výtvarné umění v mezikulturní perspektivě, krásná literatura pod bičem postmoderny, hravá hra v šachy, utrpení na tenisovém kurtě a „nuda v Praze“.