Filozofická Fakulta

Doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.

Doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.

 

Jsem zaměřena na historickou etnologii Evropy v širokém významu toho slova. To se odráží v „oficiální“ stránce mého působení, tedy ve skladbě a náplni vyučovaných předmětů a v osobní bibliografii, ale částečně i v zájmech a zálibách, v upřednostňování historické beletrie (a historických detektivek), a navštěvování muzejních výstav, což by se v ideálním případě mělo skloubit s turistikou, ale ne vždycky se to daří.

V bakalářském typu studia se se mnou posluchači setkají v kurzu Muzeologie, který je koncipován tak, aby byl i příspěvkem k dějinám oboru. Vstupní část Semináře k bakalářské práci poskytuje příležitost k napsání první odborné studie. Lidový oděv v kulturním a historickém kontextu je „klasická“ přednáška z materiální kultury. Její název ji pro základní orientaci charakterizuje dostatečně.

V magisterském typu studia vedu polovinu kurzu Lidové umění Evropy (společně s kolegyní dr. Hejzlarovou). Tady se věnuji charakteristikám lidové výtvarné tvorby, metodologii, lidové malbě, plastice a nábytku. Dále sem patří specializační a diplomový seminář. Oba probíhají, na rozdíl od bakalářského semináře, převážně formou individuálních konzultací. Kurzy Lidová strava a historická antropologie ženy byly původně výběrovými či volitelnými přednáškami, dnes jsou začleněny do povinné a povinně volitelné výuky. Jídelní kultura je prezentována v širších, částečně i mimoevropských, geografických a kulturních rámcích. Antropologie ženy je soustředěna na (českou) ženu 19. století v lidových a městských vrstvách. Vedle obecných témat je tu věnována pozornost několika vybraným osobnostem, jejich životním osudům a dílu.

Vedle vedení bakalářských a diplomových prací mám na starosti několik doktorandů a starám se o organizaci etnologického kurzu pro Univerzitu třetího věku.

Pracuji v redakčních radách časopisů Folia Ethnographica, Národopisný věstník a Muzeum, jsem členkou oborové rady na etnologii, České národopisné společnosti a odborů.

 

Výběrová bibliografie:

Lidový oděv v Čechách 19. století  (skriptum) Praha SPN, 1984, 236 s.

Slowianskie echa przy polozeniu kamienia wegienlego pod Teatr narodowy w r. 1868. Pragmatyka wypowiedzi etnograficznych.In: Materialy ze spoktkania etnologow, Krakow 1993, s. 65-70

Mýtus národa, aneb Národopisná výstava českoslovanská (společně s S. Broučkem, J.

Pargačem a L. Sochorovou), Praha Littera Bohemica, 1996, 160 s.

Symbolism in the Clothes Worn by Prague Students in 1848 and 1868. In: Cultural Symbols and Ethnic Consciousness. Institut of Ethnology FFUK 1998, p. 72-84

Ženy rodiny Náprstkovy (společně s M. Seckou a L. Sochorovou), Praha, Paseka 2001, 252 s.

Obrazy a zrcadla. Etnografika a slavika v díle manželů Zapových, Český lid 93/2006, s. 137-151

Renáta Tyršová, Praha a Litomyšl, Paseka, 318 s.

Člověk a lidový oděv – lidový oděv v životě člověka (skriptum), Panoráma biologické a sociokulturní antropologie sv. 23, ed. J. Malina, Masarykova univerzita Brno 2005, 99 s.

Teréza Nováková, Praha, Mladá fronta 2008, 196 s.

Slovenské obrazy Boženy Němcové, Český lid 99/2012, s. 281-298