Filozofická Fakulta

Prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Působí či působil na univerzitních pracovištích v České republice (FF UK, FHS UK, FF Univerzita Pardubice) a na Slovensku (FF UCM Trnava).

V letech 1996–2001 byl vědeckým pracovníkem Lužickosrbského institutu v Budyšíně (Německo).

Zaměřuje se zejména na problematiku etnicity – především v souvislosti s menšinovými populacemi (autor encyklopedické příručky Národnostní menšiny v Evropě, Praha 1994).

Uskutečnil řadu zahraničních pobytů a terénních výzkumů v minoritních oblastech Evropy i dalších světadílů.

Zabývá se také sociolingvistickými výzkumy, mj. v rámci snah o revitalizaci menšinových jazyků a etnického vědomí (Jazyk a identita etnických menšin, Praha 2009). Stěžejním odborným výstupem výzkumů v Lužici je práce Sprachverhalten und ethnische Identität, Bautzen 2005; jejich popularizačním shrnutím text Młodźina – identita a rěč, Budyšin 2006.

Pozornost věnuje i problematice migrací, zejména v kontextu českého etnika (Migrační procesy a české vystěhovalectví do USA, Praha 1989).

 

Vyučované předměty na Ústavu etnologie

Etnické menšiny v Evropě I., II.

Problémy etnicity a menšinových jazyků

Teorie etnicity

Migrační procesy v USA a Evropě

 

Odborná kvalifikace:

2005 –  jmenování profesorem – FF UK, Praha;

1996 –  docentská habilitace – FF UK, Praha; 

1984 –  dosažení titulu CSc.;

1980 –  titul PhDr.;

1979 –  zakončení studia (národopis–dějepis) na FF UK

 

Projekty a granty

1993–94 řešitel grantového úkolu GA UK „Národnostní menšiny na území České republiky, jejich historický a kulturní vývoj“;

v nedávné době člen řešitelského týmu VZ MSM „České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“ (FF UK Praha) a grantu „CuiusRegio“ (FF UK Praha).

 

Nejvýznamnější publikace:

 • Migrační procesy české vystěhovalectví do USA, Praha 1989.
 • Národnostní menšiny v Evropě. Encyklopedická příručka, Praha 1994;
 • Ethnic Identity and Language/Culture Attitudes Among Students of the Sorbian Grammar School in Bautzen/Budyšin, Lětopis, 46, 1999 (1): 78–103;
 • Zachowanje a rewitalizacija identity a rěče etniskich mjeńšin. Aktualne trendy a prócowanja, Bautzen/Budyšin 2000;
 • Jazyk a identita etnických menšin. Možnosti zachování a revitalizace, Praha 2001 (2., doplněné vydání 2009);
 • Lesser-Used Language Groups in the Czech Republic. In: Lesser-Used Languages in States Applying for EU Membership, EDUC 106 EN Rev. 1, European Parliament, Luxembourg 2001: 41–53;
 • Spracheinstellung und Kulturerfahrung. Zur ethnischen Identität von Schülern der Sorbischen Mittelschulen, Lětopis, 49, 2002 (1) 60–82; (2): 45–73;
 • Sprachverhalten und ethnische Identität. Sorbische Schüler an der Jahrtausendwende, Bautzen 2005;
 • Młodźina – identita a rěč. Ideje, naprawy a argumenty, Budyšin 2006;
 • Etnická identita a jazykové postoje mládeže v Kalmycké republice (Rusko), Český lid, 96, 2009 (3): 263–277;
 • Etnicko-jazyková situace Aromunů v Makedonii. Kruševo: mládež jako indikátor etnické identity a vztahu k jazyku,         Slovanský přehled, Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 99, 2013 (5): 533–576 (Slovanské historické studie).

 

Členství v organizacích

Společnost přátel Lužice (v letech 2003–2006 předseda);

Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel;

Česká národopisná společnost

 

Koníčky a zájmy

Celoživotním zájmem je slovanská Lužice a její problematika; jinak ale i jiné (pokud možno méně známé a odlehlé) etnické minority, jejich jazyky a kultury.

Další zájmy a hobby: hlavně kulturní (literární a hudební), celkově ale různorodé – adekvátní pro toho, kdo ještě (byť jen cípkem) zachytil atmosféru 60. let 20. století, ale cení si i hodnot konzervatismu. V poslední dekádě i prozaičtější činnosti, kupř. práce na chalupě.