Filozofická Fakulta

PhDr. Petr Janeček, Ph.D.

PhDr. Petr Janeček, Ph.D.

 

e-mail: petr.janecek@ff.cuni.cz

kancelář: 229

telefon: +420 221 619 622

https://cuni.academia.edu/PetrJanecek

https://www.researchgate.net/profile/Petr_Janecek

 

BADATELSKÉ ZAMĚŘENÍ

Kolektivní paměť a expresivní projevy vernakulární kultury nazírané v disciplinárních rámcích evropské etnologie a slovesné (prozaické) folkloristiky (orální narativita, prozaický folklor a další neformálně předávané kulturní prvky - především současné pověsti, fámy, anekdoty); vztah lidové, populární a elitní kultury; teorie, metodologie a dějiny etnologických věd (především evropské etnologie a folkloristiky), teoretické aspekty nemateriálního kulturního dědictví.

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Bc.

Úvod do evropské etnologie

Úvod do folkloristiky

Dějiny evropské etnologie

Dějiny folkloristiky

Folklor v transkulturním kontextu

Slovesná folkloristika

Folklorní komparatistika

NMgr.

Orální narativita v komparativní perspektivě

Folklor Evropy

Diplomový seminář

PVP

Czech Folklore and Popular Tradition

Vernacular Culture and Folklore in Central and Eastern Europe

Současný folklor: Moderní narativita I, II

Folkloristický terénní výzkum

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE (POSLEDNÍ 3 ROKY) 

JANEČEK, P.: ICH in the Czech Republic Between National and Local Heritage. In: DAVIS, P. – STEFANO, M. L. (eds.): The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage. London – New York: Routledge, 2017, s. 153-167.

JANEČEK, P.: Od monstra k superhrdinovi: Pérák v dynamice kulturní a komunikativní paměti.        In: BÍLEK, P. A. – PROCHÁZKA, M. – WIENDL, J. (eds.): Hrdina – antihrdina – superhrdina – nehrdina v kulturním prostoru minulosti a současnosti. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. 214-238.

JANEČEK, P.: Česká prozaická folkloristika 1945-1989 v mezinárodním kontextu. In: WOITSCH, J. - JUNOVA MACKOVÁ A KOL.: Etnologie v sevřeném prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016, s. 226-243.

PANCZOVÁ, Z. - JANEČEK, P.: Théories du complot et rumeurs en Slovaquie et en Tchéquie. Diogène. Revue internationale des sciences humaines 249/250, 2015, s. 210-227.

JANEČEK, P.: Evropská etnologie a koncept nehmotného kulturního dědictví. Národopisná revue 25/3, 2015, s. 273-282.

JANEČEK, P.: Bloody Mary or Krvavá Máří? Globalization and Czech Children´s  Folklore. Slovak Ethnology/Slovenský národopis 62/2, 2014, s. 221-243.

JANEČEK, P.: Prozaická folkloristika a fenomén první světové války. Národopisná revue 24/4, 2014, s. 293-300.

JANEČEK, P. – HENKEN, E. R. – TUCKER, E. (eds.): Perspectives on Contemporary Legend. International Society for Contemporary Legend Research 32nd International Conference. Faculty of Arts, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, Tuesday 3 – Sunday 8 June, 2014. Conference  Abstracts.                                                                                                   Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts – International Society for Contemporary Legend Research, 2014.

 

ČLENSTVÍ V REDAKČNÍCH RADÁCH

Studies in Folklore and Ethnology. Traditions, Practices, and Identities - Lexington Books, Rowman and Littlefield Publishing, USA.

Contemporary Legend – International Society for Contemporary Legend Research (od 2015).

Works and Materials of the Museum of Archaeology and Ethnography in Łódź – Muzeum archeologiczne i etnograficzne w Łódźi (od 2015).

Studia Ethnologica Pragensia – Ústav etnologie FF UK v Praze (od 2013).

Národopisná revue  - Národní ústav lidové kultury ve Strážnici (od 2013).

Museum vivum - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (od 2016).

AntropoWeb - Katedra antropologie FF ZČU v Plzni (od 2012).

AntropoEdice - Katedra antropologie FF ZČU v Plzni (od 2012).

Lidé města / Urban People – FHS UK v Praze (od 2007).

Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce – Národní muzeum (2007-2014).

 

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH KOMISÍCH

Evalution Body of the UNESCO Intergovernmental Committee for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (zástupce zemí střední a východní Evropy v rámci ČNS, 2016-2019).

International Society for Contemporary Legend Research David Buchan Student Essay Prize Committee (od 2016).

Expertní panel Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace pro společenské vědy SHVb 2 (od 2016).

Rada Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. (od 2017).

Oborová rada doktorského studijního programu Historické vědy – oboru Etnologie na FF MU v Brně (od 2016).

Selection Committee for the Linda Dégh Lifetime Achievement Award for Legend Scholarship (od 2015). 

Porota pro udělení Ceny Ministerstva kultury v oboru tradiční lidové kultury a folkloru (od 2015).

Komise MK ČR pro výběrové dotační řízení v programu MK ČR na podporu tradiční lidové kultury – kategorie B (od 2015).

Centrální poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Národního muzea (od 2017).

Rada pro ústavní úkoly Západočeského muzea v Plzni (od 2015). 

Oborová rada doktorského studijního programu Historické vědy – oboru Etnologie na FF UK v Praze a Etnologickém ústavu AV ČR, v.v.i. (od 2013).

Oborová rada doktorského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury – oboru Kulturologie na FF UK v Praze (od 2013).

Vědecká rada Národního muzea (2012-2015, do 2013 tajemník její Humanitní sekce).

Člen kolegia hodnotitelů Poradního orgánu Mezivládního výboru UNESCO pro posuzování zahraničních nominací do „Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity" a „List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding" (v rámci České národopisné společnosti).

Rada pro výstavní činnost Národního muzea (2011-2013).

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni

(2011-2013).

Národní rada pro tradiční lidovou kulturu MK ČR (od 2010).

Komise MK ČR pro výběrové dotační řízení v programu MK ČR na podporu tradiční lidové kultury – kategorie A (od 2009).

Komise MK ČR pro výběr kandidátů k udělení titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ (od 2009).

 

ČLENSTVÍ V PROFESIONÁLNÍCH ORGANIZACÍCH 

SIEF - International Society for Ethnology and Folklore (od 2017, člen Standing Committee on Higher Education in Ethnology and Folklore, zakládající člen Working Group "Narrative").

ISCLR – International Society for Contemporary Legend Research (od 2007, od 2017 člen Executive Council, Member At Large, European).

IUAES - Národní komitét antropologických a etnologických věd (od 2014).

ČNS – Česká národopisná společnost (od 2004, od 2011 místopředseda a člen Hlavního výboru, v obou funkcích znovupotvrzen v roce 2014).

WCAA – World Council of Anthropological Associations – zástupce ČNS (od 2014).

CSPK - Centrum pro studium populární kultury (od 2017).

CASA – Česká asociace pro sociální antropologii (od 2012).

SVU Czechoslovak Academy of Arts and Sciences (Československá společnost pro vědy a umění) (od 2005).

 

PřílohaVelikost
janecek_petr_odborna_cinnost.pdf173.16 KB
janecek_petr_pedagogicka_cinnost.pdf95.25 KB
janecek_petr_cv_eng.pdf406.47 KB
janecek_petr_zivotopis.pdf392.27 KB
janecek_petr_publikacni_cinnost.pdf718.63 KB