Filozofická Fakulta

Aktuality Kulturologie

Termíny závěrečných zkoušek oboru kulturologie
31. 5. 2017 - BZK a SZZK

 

BZK 31. 5. 2017

Termín zadání závazné přihlášky ke státní zkoušce do SIS

do 17. 4. 2017

Konečný termín pro zadání práce do SIS a odevzdání práce v tištěné podobě

do 10. 5. 2017

 • Závěrečná práce musí být studentem odevzdána v elektronické podobě prostřednictvím SIS a ve dvou tištěných exemplářích na sekretariát Ústavu etnologie. Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad této formy s její listinnou podobou.

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou

do 10. 5. 2017

 

SZZK 31. 5. 2017

Termín zadání závazné přihlášky ke státní zkoušce do SIS

do 17. 4. 2017

Konečný termín pro zadání práce do SIS a odevzdání práce v tištěné podobě

do 10. 5. 2017

 • Závěrečná práce musí být studentem odevzdána v elektronické podobě prostřednictvím SIS a ve dvou tištěných exemplářích na sekretariát Ústavu etnologie. Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad této formy s její listinnou podobou.

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou

do 10. 5. 2017

 

PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. - tajemnice Ústavu etnologie

 

 

 

Zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací se řídí těmito dokumenty:

        Opatřením děkana č. 15/2012 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování     závěrečných prací


         Metodickými pokyny – doporučená formální úprava závěrečné kvalifikační práce


 • Závěrečná práce musí být studentem odevzdána v elektronické
  podobě prostřednictvím SIS
   a ve dvou tištěných
  exemplářích
  . Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické
  podoby práce a jejích příloh a za soulad této formy s její listinnou podobou.

 • Elektronická podoba práce musí obsahovat všechny náležitosti listinné verze
  včetně titulní strany, obsahu, prohlášení, atd. Student rovněž odpovídá za
  shodu názvu odevzdané práce s názvem uvedeným v SIS. Pravidla pro změnu názvu
  po zadání práce se řídí Opatřením děkana č. 15/2012, čl. 2, odst. 6. Drobné
  změny názvu je tedy nutné oznamovat na Studijní oddělení pracovníkovi pro
  zadávání bakalářských a diplomových prací.

 • Elektronickou verzi práce vkládá student prostřednictvím webového rozhraní SIS v prohledavatelném
  formátu PDF verze 1.3 či vyšší dle:

   

 • Termín pro odevzdání závěrečné práce se standardně kryje s termínem podání
  přihlášky k příslušné části státní zkoušky. Vedoucí příslušné základní součásti
  fakulty může na začátku akademického roku stanovit odlišný termín odevzdání
  závěrečných prací, takto stanovený termín však musí spadat do období od tří
  měsíců do tří týdnů před termínem konání obhajoby. Závěrečná práce je
  považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal obě podoby
  práce, elektronickou i tištěnou. 
  Po elektronickém odevzdání práce
  uložené v SIS systém automaticky vygeneruje požadavek k trvalému uložení práce
  a její finální kontrole v systému THESES.CZ.