Filozofická Fakulta

Kulturologie

Kulturologie je transdisciplinární studijní obor, mezi jehož ideové zdroje kulturologie patří zejména dílo amerického antropologa Leslie Whita, který etabloval pojem „culturology“ v mezinárodním kontextu. Na koncepci oboru kulturologie, který byl založen na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1991, se podíleli čeští i zahraniční vědci. Základními atributy kulturologie se stal princip kulturního relativismu, komparativní metoda a holistický přístup ke studiu kultury.

Předmětem studijního oboru kulturologie je kultura, která je zkoumána jak na úrovní materiálních systémů (artefaktů), tak na úrovni symbolických systémů (hodnot, norem a idejí) sdílených členy určité společnosti. Obor kulturologie programově rozvíjí antropologické a nehodnotící pojetí kultury. Předmětem studia je kultura definovaná jako systém nadbiologicky vytvořených prostředků a mechanismů, jehož prostřednictvím se člověk adaptuje k vnějšímu prostředí. Specifikou kulturologie je transdisciplinarita a systémový přístup ke studiu kulturních jevů.

Studenti kulturologie fenomén kultury studují komplementárně na třech základních strukturálních úrovních: 1. V atributivním smyslu na úrovni rodu Homo jako specificky lidský fenomén, který člověka odlišuje od ostatních živočichů. Kultura z tohoto hlediska představuje nadbiologický adaptační mechanismus – univerzální technologii lidstva. 2. V distributivním smyslu na úrovni konkrétních kulturních systémů – lokálních kultur, subkultur a kontrakultur. Kultura z tohoto hlediska představuje systém artefaktů, kulturních regulativů a idejí sdílených a předávaných členy určité společnosti. 3. V osobnostním smyslu na úrovni jednotlivce. Kultura z tohoto hlediska představuje determinantu lidského chování a prožívání, mechanismus, který člověka utváří v procesu socializace a enkulturace.

Katedra teorie kultury (kulturologie) se zformovala na počátku 90. let 20. století na Filozofické fakultě UK v Praze. V roce 2013 nastalo sloučení Katedry kulturologie a Ústavu etnologie, kde funguje jako Oddělení kulturologie

Aktuality

16. 1. odpadá kurz dr. Janečka "Etnologie materiální kultury". Náhradní přednáška se uskuteční...

15. Leden 2018

Journal of Culture - ediční orgán Ústavu etnologie FF UK (vedle katederního periodika Studia...

08. Leden 2018