Filozofická Fakulta

O Ústavu etnologie

Pedagogická a vědecká činnost je určována posláním Ústavu etnologie FF UK, jež se naplňuje ve třech základních dimenzích.

Dimenze obecná, jež zahrnuje jak teoretickou složku disciplíny (školy, trendy, soudobé rámce antropologického výzkumu a rovněž problémy konceptuálního korpusu etnologie), tak i složku deskriptivní, tj. studium areálů, konkrétně Afriku, Střední Asii, Ameriku a také Jihovýchodní Asii. Určitou paralelu obecné dimenze představuje lingvistická antropologie; hledání korelací mezi jazykem a kulturou, převážně na exotickém materiálu.

Druhou dimenzi představuje etnologie Evropy, jejímž jádrem je pochopitelně česká etnologie (případně etnologie Slovenska) a její tradice (ekonomická antropologie, tradiční zemědělství, potrava, oděv, architektura, výroční obyčeje, technologie, ergologie).

Třetí poslední dimenze se vztahuje ke studiu folkloru a příbuzných fenoménů expresivní kultury, v první řadě domácího a evropského, včetně etnomuzikologie (evropské i mimoevropské) a zřetelů srovnávacích (oblast narativního folkloru s akcentem na současný a moderní folklor).

Ústav etnologie rovněž nabízí dvě vyhraněné specializace jakožto areální jednooborové bakalářské studium, a to již několik let provozovanou vietnamistiku a nejnověji indonésistiku.

Aktuality

16. 1. odpadá kurz dr. Janečka "Etnologie materiální kultury". Náhradní přednáška se uskuteční...

15. Leden 2018

Journal of Culture - ediční orgán Ústavu etnologie FF UK (vedle katederního periodika Studia...

08. Leden 2018