Filozofická Fakulta

Zahraniční spolupráce

Ústav etnologie dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou ve Wrocławi, speciálně s Katedrou etnologie a kulturní antropologie. Jádro spolupráce tvoří především každoroční konference na různorodá témata.

Další spolupracující zahraniční institucí je ISCLR – International Society for Contemporary Legend Research, v roce 2014 by měla proběhnout na půdě UK její 33. konference.

Mezi významné spolupracující domácí instituce patří tradičně Etnologický ústav AV a Česká národopisná společnost. Spolupráce v případě EÚ AV spočívá v oblasti pedagogické, vědecká spolupráce se vztahuje nejčastěji ke společným grantovým projektům. V případě ČNS jde o činnost v exekutivě, recenzní a hodnotitelskou činnost. Ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici se ÚE významně podílí na realizaci česko-anglického etnologického slovníku.

 

Kontakty Ústavu etnologie se zahraničními partnery probíhají také na základě bilaterálních smluv a partnerství v aktivitách „Středoevropského výměnného univerzitního programu” (CEEPUS), podobně jako v programu Erasmus/Socrates. Uvedené složky vytvářejí smluvním partnerům organizační a ekonomický rámec pro účast na vědeckých konferencích, seminářích, stážích, odborných exkurzích a významně podporují výměnu informací. Kontakty a výměnny informací probíhají zejména s těmito zahraničními  pracovišti:

Chorvatsko: Odsjek za etnologiju i kulturn antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Kanada: Thompson Rivers University, Kamloops (dr. Scheffel)

Kazachstán: Kafedra mirovoj istorii, etnografii i archeologii, Universitet L.N. Gumilova, Astana, Istitut istorii i etnografi AN Kazachstana, Almaty

Maďarsko: Departement of Ethnology and Cultural Anthropology, Fakulty of Arts, University of Szeged. Szeged)

Mexiko: Instituto Nacional de Antropologia e Historía: Departamento de Antropologia; Mexico, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, Instituto de Investigaciones Antropológicas; Escuela Nacional de Antropologia e Historía de Chihuahua, Departamento de Antropologia

Německo: Institut für Europäische Ethnologie, Humboldt Universitat, Berlin, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, Drážďany 

Polsko: Institut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historiczny, Uniwersitet Jagielloński w Krakowie, Kraków, Polsko Institut Polsko Institut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Folozoficzno-historiczny, Uniwersitet Lódzki, Lódž, Polsko Institut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział nauk historycznych, Uniwersite Mikolaja Kopernika, Toruň, Polsko Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział nauk historicznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wroclawski, Wroslaw

Slovinsko: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

Španělsko: Univesidad Complutense de Madrid, Departamento de Historía de America Latina,  Departamento de Antropologia Social 

Švýcarsko: Istitut für Ethnologie, Universität Zürich, Institu fürVölkerkunde, Universität, Basel

Tádžikistán: (Istotičeskij institut AN Tadžikistana)

USA: Departament of Anthropology, Yale University, Kansas State University, Manhattan, KS, USA, Department of Sociology, Anthropology and Social Work (dr. H. Prins, dr. M. Ottenheimer, dr. H. Ottenheimer)

Uzbekistán: Istoričeskij i etnografičeskij istitut AN Uzbekistana