Filozofická Fakulta

Doktorské studium

Je určeno nadaným a tematicky vyhraněným absolventům oboru etnologie (striktně vzato: nejen jim), kteří splnili kritéria konkurzního řízení. Program doktorandského studia nabízí specializované kurzy. Obecným základem jsou teoretické a metodologické otázky oboru, alternativou může být zkouška z filosofie, a rovněž závazná zkouška z jednoho světového jazyka. Oborové kurzy a semináře se organicky váží k tématům doktorských prací. Studijní plány jsou sestavovány na počátku studia a schvalovány oborovou radou. Doktoranda vede v průběhu studia školitel. Ten průběžně sleduje realizaci studijního porogramu a každoročně předkládá hodnocení doktoranda oborové radě. Studijní program vrcholí státní závěrečnou zkouškou doktorskou a obhajobou disertační práce. Úspěšný průběh postgraduálního studia předpokládá nejen úspěšné zvládnuté zkoušky  a semináře, nýbrž i aktivity publikační a konferenční.

Základní okruhy doktorského studia představují čtyři oblasti, a to folkloristika (především česká, narativní i hudební), „volkskunde“ (především domácí, popřípadě evropská etnologie), teorie (v historické i soudobé perspektivě) a nakonec „voelkerkunde“ („exotika“). Je třeba podtrhnout, že zásadní prvek postgraduálního studia představuje terénní výzkum; zkušenosti Ústavu etnologie FF UK za posledních dvacet let naznačují, že tento zásadní požadavek je plněn téměř na sto procent, ač rozsah terénního výzkumu může časově i prostorově kolísat; doplňkem k terénnímu výzkumu mohu být, nepochybně vítané, pobyty na zahraničních institucích.

News

16. 1. odpadá kurz dr. Janečka "Etnologie materiální kultury". Náhradní přednáška se uskuteční...

15. January 2018

Journal of Culture - ediční orgán Ústavu etnologie FF UK (vedle katederního periodika Studia...

08. January 2018